WIFI VIETTEL CÁ NHÂN – HỘ GIA ĐÌNH

THỦ TỤC ĐƠN GIẢN CHỈ CẦN CMND

Chỉ từ: 180.000đ

Tên Gói

Tốc độ

Modem

Thiết bị

Thời gian lắp

SUN1

Tốc độ: 150Mbps

Modem: 2,4Ghz và 5Ghz

Thiết bị 1 WIFI

Thơi gian lắp: 1 ngày

180,000đ

SUN2

Tốc độ: 250Mbps

Modem: 2,4Ghz và 5Ghz

Thiết bị: 1 WIFI

Thơi gian lắp: 1 ngày

229,000đ

SUN3

Tốc độ: >300Mbps

Modem: 2,4Ghz và 5Ghz

Thiết bị: 1 WIFI

Thơi gian lắp: 1 ngày

279,000đ

GÓI CƯỚC INTERNET+TRUYỀN HÌNH